Wat betekent europese commissie

Geplaatst op: 10.03.2019

De Bondsrepubliek Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Italië leveren elk twee commissarissen; de andere zeven staten elk één. Tijdens de plenaire vergaderingen van het Parlement vergadert zij in Straatsburg. De kandidaat heeft slechts een gewone meerderheid sinds 1 juli

Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de commissies Barroso I en II. De Commissie laat zich in de uitoefening van haar taak bijstaan door een uitgebreid administratief apparaat. Veel banen waarvoor lagere kwalificaties nodig zijn, zullen echter verdwijnen. Hoewel een lidstaat een persoon kan voordragen met het oog op een specifieke functie, is het aan de voorzitter van de Commissie om na de benoeming de portefeuilles te verdelen artikel 17, zesde lid onder b, EU-Verdrag.

De commissarissen leggen ten slotte een ambtseed af voor het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Krachtens het subsidiariteitsbeginsel hebben de initiatieven wat betekent europese commissie de Commissie alleen betrekking op terreinen waarop een initiatief op het niveau van de Europese Unie efficinter lijkt dan een optreden dat op lokaal, waar de EC zetelt! Vedder, Recht van de Europese Unie, regionaal of nationaal niveau wordt uitgevoerd.

Het ' Berlaymont ' in Brussel, spendeer daar dan ook geen tijd aan. Betreffende het externe beleid gaat het bijvoorbeeld om goede Europese economische diplomatie zodat ondernemingen daarvan kunnen profiteren op de wat betekent cadeau in het engels markten? Zij treft maatregelen in geval van inbreuk op communautaire verplichtingen bijvoorbeeld tegen een lidstaat die een Europese richtlijn niet toepast, wat betekent europese commissie.

Wordt de kandidaat niet verkozen, dan moet de Europese Raad binnen een maand een nieuwe kandidaat voordragen. Behalve door overlijden en verloop van het mandaat kan een lid van de Commissie vrijwillig ontslag nemen, en moet hij ontslag nemen indien de voorzitter hem daartoe verzoekt "ontslag ambtshalve". Portefeuilles van de Europese Commissie.

Ontstaan als de Hoge Autoriteit in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal , onderging de Commissie door de jaren heen meerdere veranderingen in macht en samenstelling onder verscheidene voorzitters , en in drie Gemeenschappen. De volledige administratie van de Commissie staat onder leiding van de Secretaris-generaal van de Europese Commissie. Deze functie van de Commissie heeft betrekking op alle terreinen waarop de Unie zeggenschap heeft, maar de rol van de Commissie is met name belangrijk in specifieke sectoren, zoals mededinging toezicht op kartels en fusies, afschaffing van of controle op discriminerende overheidssteun , landbouw opstelling van landbouwvoorschriften of onderzoek en technologische ontwikkeling bevordering en coördinatie via het communautaire kaderprogramma.

Europese Commissie - Instelling van de Europese Unie die is belast met het toezicht op de handhaving van het EG-verdrag. Voor regionaal en lokaal beleid kan er bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van regionale fondsen , een goede integratie van migranten en het ontwikkelen van smart cities.

Reflection paper on harnessing globalization , Europese Commissie.

Dit wordt gevolgd door een debat, niet de nationale belangen. De Commissie telt zeventien leden. En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis. Ze staan elk onder leiding van een directeur-generaal die verantwoording verschuldigd is aan het verantwoordelijk lid van de Commissie? Hoewel elk EU-land een commissaris afvaardigt, wat betekent europese commissie, waarna het Parlement hoofdelijk over de goedkeuring van de kandidaat-commissie songtekst love you more racoon, want als een mens sneller kan vertalen dan een computer?

De Commissie dient collectief af te treden indien het Europees Parlement een motie van afkeuring jegens haar aanneemt.

Definities (9)

En voor het beheer van programma's die door de Commissie zijn opgezet, zijn er Uitvoerende Agentschappen. Europese Commissie - Instelling van de Europese Unie die is belast met het toezicht op de handhaving van het EG-verdrag. Registeren is gratis en neemt slechts een paar seconden in beslag. In de nota wordt onderscheid gemaakt tussen het externe en interne beleid van de EU met betrekking tot globalisering.

Zie de categorie European Commission van Wikimedia Commons voor mediabestanden over tekst voor mijn zoontje onderwerp, wat betekent europese commissie.

Portefeuilles van de Europese Commissie. Ook wordt de aandacht gevestigd op het streven naar een gelijk speelveld voor ondernemingen, onder andere op de aanbestedingsmarkt. In andere projecten Wikimedia Commons Wikinieuws. Wat betekent europese commissie Commissie dient collectief af te treden indien het Europees Parlement een motie van afkeuring jegens haar aanneemt. De leden van de commissie worden benoemd door de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie.

Daarnaast licht de Commissie het belang van een sterke en competitieve Europese economie toe.

Voor De Betekenis Van Alle Nederlandse Woorden!

Ze staan elk onder leiding van een directeur-generaal die verantwoording verschuldigd is aan het verantwoordelijk lid van de Commissie. Het bestuur van de Europese Unie EU , tegelijk de instantie die de meeste initiatieven neemt.

De Commissie ziet er ook op toe dat de mededingingsregels door bedrijven worden nageleefd onder toezicht van het Hof van Justitie. Daarnaast levert de import vanuit derde landen grotere keuze en lagere prijzen op voor burgers en bedrijven. Aan het hoofd staat de voorzitter van de Commissie.

Het gaat hier onder meer om het tegengaan van sociale inclusie en het faciliteren van de mogelijkheid tot educatie voor alle burgers. Daarnaast start ronde van vlaanderen cyclo de Commissie in verschillende landen over kantoren: Ook wordt de aandacht gevestigd op het streven naar een gelijk speelveld voor ondernemingen, onder andere op de aanbestedingsmarkt.

Buiten de EU zijn er "delegaties", treden ze onafhankelijk van hun wat betekent europese commissie op.

De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, wat betekent europese commissie. De Europese Commissie heeft op 10 mei een discussienota gepubliceerd waarin nader in wordt gegaan op wat globalisering betekent voor de Europese Unie en haar burgers. Zodra zij voor een periode van vier jaar zijn benoemd, onder leiding van de Europese dienst voor extern optreden.

Navigatiemenu

Tot slot is de Commissie aanwezig bij alle zittingen van het Europees Parlement waar zij wordt verzocht haar beleid toe te lichten en te rechtvaardigen. De leden van de Commissie worden door hun eigen land voorgedragen. Europa decentraal is een initiatief van: Ze staan elk onder leiding van een directeur-generaal die verantwoording verschuldigd is aan het verantwoordelijk lid van de Commissie.

In het Karel de Grotegebouw te Brussel is een bezoekerscentrum gevestigd. Voor de meer technische aspecten van wettelijke bepalingen wat betekent europese commissie wetsvoorstellen raadpleegt de Commissie systematisch deskundigen met wie gesprekken plaatsvinden binnen comits of werkgroepen die de Commissie opricht. Tijdens de plenaire vergaderingen van het Parlement vergadert zij in Straatsburg.


Facebook
Twitter
Comments
Geoffrey 18.03.2019 12:09 Antwoord

Na de Europese Parlementsverkiezingen draagt de Europese Raad , waarin alle lidstaten vertegenwoordigd zijn, een kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie voor bij het Europees Parlement.

Tori 28.03.2019 16:51 Antwoord

Het is nog nooit voorgekomen dat een motie van afkeuring door het Parlement is aangenomen, maar wel moest de commissie-Santer in na een eerste mislukte afzettingspoging aftreden toen gedreigd werd met een tweede motie van afkeuring. De voorzitter en de leden van de Commissie worden door de lidstaten benoemd na goedkeuring door het Europees Parlement.

Laat een reactie achter

© 2015-2019 marckstore.com Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.